Betsi Cadwaladr - Bl6/Yr6

Croeso i ddosbarth Mrs Rickus

Welcome to Mrs Rickus’ class

27 o ddisgyblion sydd gennym yn Nosbarth Betsi Cadwaladr

We have 27 pupils in Dosbarth Betsi Cadwaladr

Mae gwersi Addysg Gorfforol bob dydd Llun. Physical Education lessons are every Monday.

Ein thema’r tymor yma yw ‘Hawliau’. Rydym wrth ein bodd yn dysgu am yr hawliau sydd gennym fel plant yng Nghymru. Roeddwn yn siomedig iawn i glywed nad oes gan bawb yr un hawliau a ni. Er mwyn sicrhau bod gan bawb a phopeth cyfle teg i fywyd hapus, buom yn trafod ac yn gweithredu ar ddod o hyd i ddatrysiad i nifer o broblemau sydd yn y byd. Rydym yn ymdrechu i fod yn ddinasyddion moesegol a gwybodus sy’n cymryd perchenogaeth a chyfrifoldeb dros ein byd.

Our theme this term is ‘Rights’. We’ve thoroughly enjoyed learning about the rights we have as children in Wales. We were very disappointed to hear that not everyone has the same rights as us. In order to ensure that everyone and everything has a fair change to a happy life, we discussed and worked on a solution to a number of problems in our world. We’re striving to be ethical and informed citizens who take ownership and responsibility for our world.