Cyfarwyddiadau Google Classroom Instructions

Cyfarwyddiadau pdf ar sut i agor Google Classroom trwy Hwb: cliciwch yma

Pdf instructions on how to open Google Classroom through Hwb: click here

 

 1. Ewch i wefan Hwb – https://hwb.gov.wales
 2. ‘Mewngofnodi’ gan ddefnyddio’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Hwb
 3. Cliciwch ar y tab ‘dewislen’
 4. Cliciwch ar y tab ‘Google for Education’
 5. Rhowch enw defnyddiwr Hwb i fewn eto (a chyfrinair Hwb os gofynnir amdano) ar dudalen fewngofnodi Google
 6. Dewiswch eich rôl fel ‘Rwy’n fyfyriwr’
 7. Cliciwch ar + i ‘Ymuno â’ch dosbarth cyntaf’ yna Ymunwch â’r Dosbarth os ydych chi’n mewngofnodi am y tro cyntaf.
 8. Mewnbynwch ‘côd dosbarth’ eich plentyn bydd yn cael ei anfon atoch ar ddydd Gwener 17eg o Ebrill trwy Schoop
 9. Gwyliwch y fideo: Tiwtorial
  Google Classroom
   er mwyn dysgu sut i’w defnyddio

Mae gan bob dosbarth côd gwahanol – cysylltwch â ysgifo@newport.gov.uk os na dderbyniwch eich côd trwy Schoop

Mi fyddwn yn defnyddio Google Classroom i osod gwaith yn rheolaidd ac fel platfform ar gyfer cyfathrebu rhwng disgyblion ac athrawon.

Gwiriwch am ddiweddariadau rheolaidd ar waith a osodwyd ar gyfer eich plentyn.

PEIDIWCH â rhoi’r enwau defnyddwyr a’r cyfrinair hyn i unrhyw un arall gan fod hwn yn blatfform diogel i ni ei ddefnyddio fel rhan o system dysgu gartre.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 1. Go to the Hwb website – https://hwb.gov.wales
 2. ‘Log in’ using your Hwb username and password
 3. Click on the ‘menu’ tab
 4. Click on Google for Education tab
 5. Enter the Hwb username again (and Hwb password if requested) at the Google login page
 6. Choose your role as ‘I’m a student’
 7. Click on + to ‘Join your first class’  then Join Class if logging in for the first time.
 8. Input your child’s ‘class code’ which will be sent to you on Friday 17th April through Schoop
 9. Watch this video tutorial: Google Classroom tutorial on how to use Google Classroom

Each class has a different code – contact ysgifo@newport.gov.uk if you don’t receive your code through Schoop

Google Classroom will be used for us to set work on a regular basis and as a platform for communication between pupils and teachers.

Please check for regular updates on work set for your child.

Please do NOT give these usernames and password out to anyone else as this is a secure platform for us to use as part of a home learning system