Ffrindiau - CRhA / PTA

 

Cymdeithas Rhieni Athrawon Ysgol Gymraeg Ifor Hael

Mae holl rieni, gwarcheidwaid ac athrawon plant Ysgol Gymraeg Ifor Hael yn aelodau o’r Gymdeithas Rhieni Athrawon (“Ffrindiau”) yn awtomatig.

Rôl Ffrindiau yw codi arian i’n hysgol, trefnu digwyddiadau cymdeithasol a bod yn gyswllt rhwng y rhieni, yr athrawon, y plant a’r gymuned leol.

Caiff Ffrindiau ei redeg gan bwyllgor o rieni ac athrawon sy’n cwrdd yn dymhorol.  Etholir cynrychiolwyr y rhieni yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Medi, fel arfer.  Mae cynrychiolydd o blith rhieni pob dosbarth yn gweithredu fel cyswllt rhwng y rhieni a’r pwyllgor.

Rydym yn croesawu aelodau newydd bob amser ac yn fwy na bodlon gwrando ar syniadau newydd i godi arian.  Rydym yn ceisio annog rhieni i ddod i’r pwyllgorau os gallant.

Y Pwyllgor Presennol:

 

Cadeiryddion –

Is-Gadeirydd –

Trysorydd –

Ysgrifennydd –

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu, bod yn gynrychiolydd dosbarth neu gael eich ychwanegu at ein rhestr, cysylltwch â’r pwyllgor ar………………………..

 

Ysgol Gymraeg Ifor Hael PTA

All parents, guardians and teachers of children at Ysgol Gymraeg Ifor Hael are automatically members of the Parent Teachers Association (“Ffrindiau” PTA).

 

The role of the PTA is fund raising for our school, organising social events and providing links between parents, teachers, children and with our local community.

Ffrindiau (Friends) is run by a committee of parents and teachers, which meet every term.  The parent representatives are elected at the Annual General Meeting usually held in September.  Each class has a representative who acts as the link between parents and the committee.

We are always looking for new members and new fundraising ideas and are encouraging parents to come along ot our meetings if they can.

Current Committee:

 

Chair –

Vice Chair –

Treasurer –

Secretary –

 

If you are interested in helping out with the PTA, becoming a class rep or just want to be added to our mailing list, please contact the committee at……………………..